Disclaimer Dubi Partners

Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden (ook wel: “Disclaimer”) zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van Dubi Partners (“Website”) alsmede op de op of via de Website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen, prospectussen en/of diensten (“Informatie”). Door het gebruik van de Website gaat u akkoord met de toepasselijkheid daarop van de Disclaimer. Wij wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de Website wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Informatie en aansprakelijkheid

De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. Dubi Partners is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Dubi Partners. Dubi Partners is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Links met andere websites

De Website bevat links naar externe internetpagina’s. Dubi Partners is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze Website.

Cookies

Dubipartners.com maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die op uw eigen computer uw surf gedrag opslaan. Dit heeft verschillende functies; zo kan Dubipartners.com o.a. bijhouden hoeveel bezoekers de site op een dag heeft en welke websites verder populair zijn onder onze bezoekers. Cookies onthouden alleen uw voorkeuren en interesses op basis van surfgedrag. Ze onthouden dus geen persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van deze website verleent de gebruiker toestemming voor het gebruik van cookies. Dubi Partners hanteert een strikt privacy beleid, eveneens met betrekking tot cookies. Uw informatie wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij Dubi Partners.
Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de Website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de Website in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de Website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dubi Partners.

Ongevraagd ingestuurde ideeën

In geval u ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de “Materialen”) op deze Website plaatst of deze toestuurt aan Dubi Partners via e-mail of anderszins, zal Dubi Partners gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en Dubi Partners zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden. U vrijwaart hierbij Dubi Partners terzake van alle schade en kosten die Dubi Partners lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden dat het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

Nietigheid

Is of worden deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.